Cara Pemeriksaan Karangan

Cara Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan dijalankan secara holistik berpandukan peringkat dan kriteria yang ditetapkan

2. Jika karangan :
a. Kurang daripada 350 perkataan, periksa seperti biasa
b. Terlalu panjang – periksa seperti biasa hingga ke akhir karangan

3. Kesalahan format hendaklah ditolak maksimum 2 markah

4. Kesalahan ejaan hendaklah ditolak Β½ markah dan pemotongan maksimum ialah sebanyak 3 markah.
Tiada pemotongan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang

5. Cara menanda kesalahan isi , ejaan dan tanda baca :

Are you KOL or Blogger? Now Everyone can make money online with ACCESSTRADE!πŸ’°

(Β  ) = Kesalahan isi

_______ = Kesalahan bahasa, rangkai kata dan perkataan

/ = Kesalahan ejaan dan huruf besar (nama khas)

// = Kesalahan ejaan yang berulang

O = Kesalahan tanda baca

Leave a Comment